FÜTÜVVET VE AHİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahilik, Ahi Evran’ın öncülüğünde Kırşehir’de yayılan, Selçuklu ve Osmanlı Türklerinin ortaya koyduğu sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi yönleri de olan bir milli, kültür, iman, ahlak ve yiğitlik hareketidir. Ahiliğin ilk temelini Fütüvvetnameler teşkil eder. İslam memleketlerinde çok önceden mevcut olan fütüvvetle yakın ilgi kuran Türkler 11. yüzyılda kendilerine göre bunu geliştirdiler. Fütüvvet kavramı fedakârlık, iyilik, yardımseverlik, hoşgörü, nefsine söz geçirme gibi erdemleri ifade eder. Ahiler, Anadolu’ya gelen Türkleri, önce ağırlamışlar, sonra yeteneklerine ve sanatlarına göre işyeri açmış, kurdukları zaviye ve onun yanında yeni yaşam alanları kurmuşlardır. Bu yönüyle ahilik, İnsanlar arasında dayanışma ve kaynaşmayı kurmaya çalışan sevgi, saygı ve yardımlaşmanın temelini oluşturan sosyal ve ekonomik yönden işleyen siyasi, askeri ve kültürel yönleri de bulunan bir düzendir.

Bu çalışma Orta Asya’dan göç eden Türklerin Anadolu’ya gelerek bu bölgeyi vatan olarak kabul etmesinde önemli roller üstlenen Ahilik teşkilatı ile 9. yüzyılda başlayan ekonomik, siyasi ve sosyal bir teşkilat olan Fütüvvet teşkilatının aralarındaki ilişkinin mukayeseli bir şekilde incelenmesine dayanmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında iki teşkilatın kavramsal açıklaması yapılmıştır. Makalede bu teşkilatların ortaya çıkış süreci ve beslendikleri kaynaklar tespit edilmiş ardından bu kaynaklar mukayeseli bir şekilde incelenerek aralarındaki ilişki açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Ahilik is a national, culture, faith, morality and valor movement that is spread in Kirşehir under the leadership of Ahi Evran, which has social, cultural, economic, political aspects of the Seljuk and Ottoman Turks. Futuvvetnames are the first foundation of morality. Turkish people who have drawn close interest in futuvveta, which was already present in Islamic countries 11. in the 21st century, they made it gelore. The concept of futuvvet refers to virtues such as sacrifice, kindness, charity, tolerance, self-promise. The Turks who came to Anatolia, first they had guests, then opened up a business for the people of an art, built the zaviye and the houses they built next to it, created neighborhoods and streets, built businesses, bazaars, cities. In this respect, harmony is a system that has political, military and cultural aspects that work socially and economically, as the basis for love, respect and charity that tries to establish solidarity and integration between people.

This study is organized by the Ahilik Organization, which has played an important role in the arrival of migrating Turks from Central Asia in Anatolia and in making them a home. 9. Based on the comparative finalization of the relationship between Futuvvet, an economic, political and social organization that began in the 20th century. In the first part of the study, the two agencies have been given a conceptual explanation. In the article, the process of the emergence of these organizations and the resources they are feeding on are analyzed in a comparative way and explained the relationship between them.

Keywords