BARAK’TAN YÜKSELEN İKİ SES: İZANLI BEKİR KARADUMAN VE CEMİL DOĞAN

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 22-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Barak Türkmenleri, 16. Yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya göçmüş bir Türk topluluğudur. Anadolu’nun birçok bölgesine yayılan Baraklar’ın en yoğun yaşadığı bölge Güneydoğu Anadolu coğrafyasıdır. Bilhassa Gaziantep’in Nizip, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri Baraklar’ın yoğunlukla yaşadığı yerlerdir.  

Baraklar, derin ve zengin bir halk kültürü ve edebiyatına sahiptir. Yüzyıllar boyunca içlerinden birçok güçlü şair ve ozan çıkarmışlardır. Bu ozanlar Barak hafızasının oluşmasına ve Türk kültürüne büyük hizmetler vermiştir. Dedemoğlu, Kılıçoğlu, Kul Hüseyin, Taşbaşoğlu ve Âşık Mahgül bu ozanlarlardan bazılarıdır.  

Bu makale, Barak coğrafyasında doğmuş, Barak Kültürü içinde yetişmiş iki şairi konu edinmektedir. Bu şairler; İzanlı Bekir Karaduman (1907-1994) ve Cemil Doğan’dır (1941-1973). 20. Yüzyılda yaşamış bu iki şair hem derin Türk kültürünün temsilcileri hem Barak hafızasının taşıyıcıları hem de modern hayatla yeni karşılaşan Barakların hissiyatını yansıtmaları bakımından çok mühimdir. 

Makalede, İzanlı Bekir Karaduman’ın “Özov Gelin ve Gönlümden Esintiler”; Cemil Doğan’ın da “Zamanın Bittiği Yer” adlı kitabı merkeze alınmıştır. Bu kitaplardan yola çıkarak; şairlerin Türk kültürü, Barak yaşamı, Barak coğrafyası ve medeniyete dair görüşleri tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Keywords

Abstract

Barak Turkmens are a Turkish community that migrated from Khorasan to Anatolia in the 16th century. The most densely populated region of the Barak Turkmens, which spread to many regions of Anatolia, is the Southeast Anatolian geography. Especially Nizip, Oğuzeli and Karkamış districts of Gaziantep are places where Baraks live intensely.  

Barak Turkmens has a deep and rich folk culture and literature. Over the centuries, they have produced many powerful poets and bards among them. These bards rendered great services to the formation of Barak Turkmens's memory and to Turkish culture. Dedemoğlu, Kılıçoğlu, Kul Hüseyin, Taşbaşoğlu and Âşık Mahgül are some of these poets.  

This article is about two poets who were born in Barak geography and raised in Barak Culture. These poets are; İzanlı Bekir Karaduman (1907-1994) and Cemil Doğan (1941-1973). These two poets, who lived in the 20th century, are very important in terms of both representatives of deep Turkish culture, carriers of Barak's memory and reflecting the feelings of Baraks who have just encountered modern life. 

In the article, İzanlı Bekir Karaduman's book titled "Özov Gelin ve Gönlümden Esintiler"; Cemil Doğan's book titled "Zamanın Bittiği Yer" is centered. Based on these books; Poets' views on Turkish culture, Barak life, Barak geography and civilization will be tried to be determined. 

Keywords