AHİLİK KÜLTÜRÜNDE ŞENLİK VE KUTLAMA GELENEĞİNİN İŞLEVSEL HALKBİLİMİ KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 10-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür, toplumların alt kimliğinin oluşumuna da hizmet etmektedir. Bir yörenin ya da durumun kimliği, birbiriyle ilişki içinde bulunan birçok alt kimlikten oluşmaktadır. Şehirlerin kimlik oluşumunda kültürel, coğrafi ve sosyal imgeler, alt kimliğin belirlenmesinde etkilidir. Toplumsal hayatın sürekliliğini sağlayan, toplum belleğinde kalıcı hâle gelmiş olan inanç, kural ve âdetlerin bir sonraki kuşağa aktarımı geleneğin sürdürülebilirliği ile mümkündür. 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından Anadolu topraklarında kurumsal bir kimlik kazandırılan Ahilik kurumu, dinî, ekonomik ve sosyo-kültürel kodların gizli ve açık taşıma işlevini üstlenerek, geleneğin sürdürülebilmesi noktasında önem arz etmektedir. Bünyesinde barındırdığı açık ve gizli işlevler vasıtasıyla gelenek aktarımını Anadolu’da kutlama ve törenlerle devam ettirmektedir. 1988 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu yönetmelik çerçevesinde Kırşehir merkez olmak üzere, Ahilik geleneğini yaşatmak amacıyla Ahilik Kültürü Haftası adı altında kutlamalar yapılmaktadır. Çalışmamızda halkbilimi için önem arz eden Kırşehir ili ve Mucur ilçesi örneklem alanı olarak belirlenerek Ahilik kutlamaları ve şenlik geleneğinde var olan kültürel unsurlar işlevsel halk bilimi kuramı çerçevesinde değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Culture also serves the formation of sub-identities of societies. The identity of a region or situation consists of many sub-identities that are in relation with each other. Cultural, geographical and social images are effective in determining the sub-identity in the identity formation of cities. The transfer of beliefs, rules and customs that ensure the continuity of social life and that have become permanent in the memory of the society to the next generation is possible with the sustainability of the tradition. The Ahi organization, which was given an institutional identity in Anatolian lands by Ahi Evran-ı Veli in the 13th century, is important for the continuation of the tradition by undertaking the function of carrying the religious, economic and socio-cultural codes secretly and openly. It continues the transmission of tradition with celebrations and ceremonies in Anatolia through the overt and hidden functions it contains. Since 1988, within the framework of the regulation prepared by the Ministry of Culture and Tourism, celebrations are held under the name of Ahi-Order Culture Week in order to keep the Ahi-order tradition alive, in the center of Kırşehir. In our study, the Mucur district of Kırşehir province, which is important for folklore, will be determined as the sample area and the cultural elements in the tradition of Ahi-order celebrations and festivals will be evaluated within the framework of functional folklore theory.

Keywords