2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KULLANILAN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI’NIN 21. YÜZYIL BECERİLERİYLE UYUMUNUN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-12 01:06:27.0
Language : Türkçe
Konu : Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları
Number of pages: 27-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında kullanılan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın temalarını, ders metinlerini ve etkinliklerini 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirmektir. Çalışmanın yöntemi, nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesidir. Araştırmanın verileri 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, metinleri, etkinlikleridir. Araştırmanın temaları 21. yüzyıl becerileri olduğu için veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda yer alan tema, metin ve etkinliklerde tüm becerilere yer verildiği görülmektedir. Ancak tema ve metinlerde Medya Okuryazarlığı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Okuryazarlığı becerilerine daha az yer verildiği dikkat çekmektedir. Ayrıca etkinlikler incelendiğinde etkinliklerde tüm becerilere yer verilse de dengesiz bir dağılımın olduğu gözlenmiştir. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı incelendiğinde tüm becerilere yer verilmesi ders kitabının olumlu yönünü gösterirken bazı becerilere daha az yer verilmesi ve dengesiz bir dağılımın olması ders kitabının eksik yönünü göstermektedir. Bundan sonra yapılacak ders kitaplarının güncelleme çalışmalarında bu eksikliklerin giderilmesinin faydalı olacağı söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the data of the research are course text and activities of the 6th Grade Turkish Textbook published by the Ministry of National Education used in the 2022-2023 academic year in terms of 21st century skills. The method of the study is document analysis from qualitative research designs. The data of the research are 6th grade Turkish textbook, texts and activities. Because the themes of the research are 21st century skills, the data were analyzed by descriptive analysis method. As a result of the examination, it is seen that all skills are included in the themes, texts and activities in the 6th grade Turkish textbook. However, it is remarkable that Media Literacy and Information and Communication Technologies (ICT) Literacy skills are less included in themes and texts. In addition, when the activities were examined, it was observed that there was an unbalanced distribution even though all skills were included in the activities. When the 6th grade Turkish textbook is examined, the fact that all skills are included in the textbook shows the positive side of the textbook, while the lack of some skills and an unbalanced distribution show the missing aspect of the textbook. It can be said that it will be beneficial to eliminate these deficiencies in the updating studies of the textbooks to be made in the future.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics