1961–1976 YILLARI ARASINDA KARDAŞLIK DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ OLAN HALK BİLGİSİ ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-12 00:22:33.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 74-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kardaşlık dergisi Mayıs 1961’de Bağdat’ta aylık bir edebiyat ve kültür dergisi olarak Türkmen Kardaşlık Ocağı tarafından yayımlanmaya başlamıştır. Kardaşlık dergisi ilk çıktığı günden itibaren bazı dönemlerde aksaklıklar sebebiyle yayın hayatına ara vermiş olsa da halen yayınlanan nadir yayın organları ararsında yer alır. Türkmen Kardaşlık Ocağı, Türkmen kültürü ve edebiyatını yaşatmak ve yazıya geçirmek adına yayımladığı Kardaşlık dergisi çerçevesinde okuyucuya ve bir sonraki nesillere Türkmen folklorunu geniş ve kapsamlı olarak miras bırakmıştır.

Dergide hoyratlardan atasözlerine, dualardan şarkılara bir halkın olmazsa olmaz halk bilgisi ürünlerini kimi zaman belirli kişiler tarafından derleme yoluyla kimi zaman üretilerek okuyucuya sunulmuştur. Bu çalışmada Kardaşlık dergisinden, içerdiği folklor ürünlerinden ve Irak Türkmenlerinin basın, yayın organlarından söz edilmiştir. Çalışmanın sonlarına doğru Kardaşlık dergisinde yayınlanmış olan bazı halk edebiyatı türlerine de örnek olarak yer verilmiştir.  

Nitekim halkların en değerli varlığı olan söz varlığı, aktarım kolaylığı, kafiyeli oluşu ve akılda kalıcılığı ile manzum türlerdir. Kardaşlık dergisinin sunduğu folklor ürünlerinin büyük bir kısmı da manzum türlerden oluşmaktadır. Bunlar; hoyrat, mani, türkü vb.dir. Bununla birlikte mensur türlere, kalıplaşmış ifadelere, halk inançlarına, geleneksel çocuk oyunlarına ve bazı geleneksel, kültürel adetlere de yer verilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Kardaşlık magazine started to be published by Türkmen Kardaşlık Ocağı as a monthly literary and cultural magazine in Baghdad in May 1961. Although Kardaşlık magazine has suspended its publication life in some periods due to problems since its first publication, it is among the rare publications that are still published. Turkmen Kardashlik Ocağı has left a wide and comprehensive legacy of Turkmen folklore to the reader and the next generations within the framework of the Kardashlik magazine, which it published in order to keep Turkmen culture and literature alive and to write it down.

In the magazine, the indispensable folklore products of a people, from hoyrats to proverbs, prayers to songs, are sometimes produced by certain people, sometimes produced and presented to the reader. In this study, Kardaşlık magazine, its folklore products and Iraqi Turkmen press and publication organs are mentioned. Towards the end of the study, some folk literature genres published in Kardaşlık magazine are also included as examples.

As a matter of fact, vocabulary, which is the most valuable asset of peoples, is poetic genres with its ease of transmission, rhyming and memorability. Most of the folklore genres presented by Kardaşlık magazine are composed of poetic genres. These; rough, mani, folk song etc.. In addition, prose genres, stereotyped expressions, folk beliefs, traditional children's games and some traditional and cultural customs are also included.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics