TÜRK DİZİLERİNİN HALK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: ELVEDA RUMELİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-12 00:19:13.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 24-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür araştırmaları uzun yıllardır sözlü ve yazılı kaynaklar esas alınarak yapılmaktadır. Kültürün farklı alanlarda yayılması beslendiği kaynaklarda değişikliğe yol açmıştır. Sözlü ve yazılı ürünlerin aktarımı çeşitli sanat dallarıyla desteklenmiş, mevcut yapı alışılagelmişin dışında yeni bir boyut kazanmıştır. Modernleşme süreciyle hayatımıza giren sinema ve televizyon, insanlara sosyalleşmenin farklı kapılarını açmıştır. Sinema, içinde bulunduğu toplumun kültürel referanslarını esas alarak kendine malzeme üretmiş ve bunu ait olduğu topluma sunmuştur. Topluma ait bilgi, beceri ve uygulamalar halk bilgisinin ürünleridir. Sinema bu ürünleri görsel ve işitsel olarak ele almaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan film ve diziler kaçınılmaz olarak halk biliminin inceleme alanına girmektedir. Halk biliminin ince­leme alanına giren çeşitli materyaller yönetmen ve senaryo yazarı kontrolünde izleyiciye aktarılmaktadır.

Bu makalede Elveda Rumeli dizisi kültür aktarımı bağlamında incelenecektir. Dizide birçok halk bilimi ürünü kullanılmıştır, fakat çalışmanın sınırlılığı açısından sözlü kültür ürünleri ele alınmıştır. Makalede metin merkezli inceleme yöntemi esas alınarak, ilgili türlerin dizi aracılığı ile aktarımı göstergebilimsel bakış açısı da göz önüne alınarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Cultural studies have long been conducted based on both oral and written sources. The dissemi-nation of culture across various domains has led to changes in the sources it draws upon. The transmission of oral and written products has been supported by various art forms, resulting in a new dimension beyond the conventional structure. With the advent of modernization, cinema and television have opened up new avenues for socialization. Cinema, based on the cultural ref-erences of the society in which it exists, has produced material for itself and presented it to the community to which it belongs. Knowledge, skills, and practices belonging to a community are products of folk culture. Cinema addresses these products visually and aurally. Consequently, films and series that emerge in this context inevitably fall within the scope of folkloric studies. Various materials falling within the scope of folkloric studies are conveyed to the audience under the control of directors and screenwriters.

In this article, the TV series "Elveda Rumeli" will be examined in the context of cultural transmis-sion. Although many folkloric products are utilized in the series, this study focuses on oral cul-ture products due to its limitations. The article adopts a text-centered approach, and the trans-mission of relevant genres through the series is examined from a semiotic perspective.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics